Fermé

CTV KINH DOANH

hu thập,phân tích thông tin thị trường.

Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường,đối thủ cạnh tranh,các sản phẩm theo phân đoạn thị trường,nhóm khách hàng,khu vực được giao

Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quảng bá,giới thiệu về sản phẩm.dịch vụ và thương hiệu công ty thuộc phạm vi phụ trách.

Triển khai kế hoạch kinh doanh,tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng.

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những nhữngmối quan hệ

Lập kế hoạch phát triển khách hàng,thị trường,doanh số theo tháng/quý

Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng,liên hệ giải đáp tư vấn về chất lượng,giá cả sản phẩm ….cho khách hàng

Lập danh sách các khách hàng tiềm năng,đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận,gặp gỡ,chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá,giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phối hợp với các đơn vị/cá nhân liên quan chào hàng và tham gia đàm phán,xúc tiến ký kết hợp đồng

Theo dõi,đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng,giao hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ.

Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho quản lý kinh doanh xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng, lưu bản copy hợp đồng, chuyển bản chính cho quản lý giữ, một bản chính cho phòng kế toán giữ.

Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với quản lý kinh doanh giải quyết các vấn đề phát sinh,vướn mắt liên quan đến nội dung hợp đồng.

Hỗ trợ nhân viên kế toán trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh toán và đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn và quá hạn nếu có

Kiểm tra đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao,đảm bảo đúng yêu cầu,thời hạn.

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

Quản lý hồ sơ khách hàng,và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng

Lập hồ sơ quản lý khách hàng

Lên lịch và thực hiện chăm sóc khách hàng theo định kì tháng/quý/năm

Nắm bắt hoạt động và tình hình tài chính khách hàng do mình quản lý

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….

Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Thực hiện chế độ báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kinh doanh

Đinh kì báo cáo kết quả cho quản lý kinh doanh,về kết quả hoạt động kinh doanh trong tuần/tháng/quý

Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kì cho quản lý kinh doanh, thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho quản lý kinh doanh.

Thực hiện các yêu cầu khác theo chức năng,yêu cầu của quản lý kinh doanh.

Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị;duy trì các mối quan hệ khách hàng

Compétences : Ventes

en voir plus : x ho, u.s. p.s, dung dung, copy tri fold brochure, write copy tri fold brochure, copy folder progress bar, copy paste excel 2003, word com copy paste script, Copy Paste Excel, copy word photoshop, html copy paste, tri fold pdf layouts, copy html webpage

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Vietnam

Nº du projet : #8505048

1 freelance fait une offre moyenne de $55 pour ce travail

hungnguyen0707

With my research skills, I will handle and become good choice for this project. Furthermore, I always push myself to do the best result on time and I just receive money whenever complete all request from company.

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 3 jours
(0 Commentaires)
0.0